Česká federace mankalových her

ORDO

Kyrgyzský sport Ordo najdete též pod názvem Alchicks (v překladu Kosti). Hraje se na hřišti, kde je vyznačen kruh o průměru 12m. Do středu kruhu je umístěno 70 kostí z beraního kolene. 7 mužů má k dispozici 3 kosti z kravího kolene, s jejich pomocí vyráží beraní kosti mimo kruh. Hrací čas 2hodiny. Zajímavost - v úplném závěru se vyráží peníz - jedna sovětská kopějka, (nebo 1 Euro cent). Dětem ale stačí i čára, na kterou postaví 5 kostí a vyráží je za další čáru. Podrobná pravidla v angličtině pro rok 2018 jsou na stránkách festivalu Nomádské hry. Odkazy na youtube: videa o hře, pravidla.

Stručná historie

Ordo v Čechách

 • Účast na festivalu Nomádské hry 2016 - zjištění existence sportu
 • srpen 2017 - sledování tréninku Ordo
 • říjen 2017 - začínáme hledat tým pro Nomádské hry 2018 - první článek v časopisu Mensy ČR
 • únor 2018 - druhý článek v časopisu Mensy ČR
 • březen 2018 - 14 zájemců o účast (předpoklad hrazení letenek organizátorem)
 • duben 2018 - informace od organizátorů o hrazení pobytu, nikoli letenek
 • květen 2018 - hledáme tři posily ke čtyřem statečným
 • červen 2018 - třetí článek v časopisu Mensy ČR, máme opět úplný tým
 • červenec 2018 - trénink v Pardubicích
 • srpen 2018 - odlet české výpravy
 • září 2018 - Nomádské hry 2018 - 5. místo z 8 týmů
 • těšíme se do Turecka v roce 2020, jenže v roce 2020 ani 2021 se tato akce nemůže uskutečnit
 • těšíme se do Turecka v roce 2022 a hledáme další členy do týmu

Podmínky účasti

Podmínky účasti shrnuje hlavně 20MB prezentace, která je ovšem v Turečtině. Zde je tedy překlad toho nejdůležitějšího.

Strana 3:

 • Místo: okres Iznik, Bursa/Turecko
 • Příjezdy 26.9. a 27.9.
 • Slavnostní zahájení 28.9.
 • Slavnostní ukončení 4.10.
 • Odjezdy 5.10. (check out do 12h)


Strana 4:
Není možné, aby za jednu zemi v nějaké soutěži hrálo více týmů.
Účastníci musí mít na zahajovacím ceremoniálu svůj národní oděv a pro účast na sportovních akcích jednotné sportovní uniformy.
Toto je vždycky nejsložitější... Ideální je si národní oblečení půjčit od nějakého folklórního souboru.


Strana 7:
Organizátor hradí dopravu i ubytování. V případě celkově velkého počtu účastníků musí ovšem účastníci počítat s tím, že doprava z domova do Istanbulu či na hraniční přechod s Tureckem hrazena nebude a že delegace s počtem účastníků nad limit (daný přílohou č.2, kterou nemáme k dispozici), si budou platit i ubytování. Cena ubytování v místě akce bude zveřejněna na oficiálních stránkách akce.


Strana 9:
Každá země účastnící se akce může prezentovat své národní sporty, lidové tance, vystoupení, tradice atd. bez soutěžního programu. Organizační výbor připraví program lidových vystoupení na základě došlých přihlášek, poskytne jim zvláštní platformu a mediální pokrytí.


Strana 10:
Země, které se chtějí zúčastnit, by měly vyplnit elektronickou přihlášku na webových stránkách akce do 15. září 2022.


Strana 11:
Po příjezdu se týmy musí zaregistrovat a předložit registrační komisi Cestovní pas a Potvrzení o zdravotním pojištění. Po prostudování všech výše uvedených dokumentů registrační komise účastníků rozhodne, zda přijme týmy i jednotlivé účastníky.


Strana 12:
Budou tam mj. finanční ceny pro nejlepší hráče a týmy.


Další informace - kdo se chce zúčastnit, ať nám napíše na ORDO zavináč mankala tečka cz Lze využít i kontaktního formuláře na těchto stránkách. Zájemci budou zařazeni do emailového rozesílacího seznamu, přes který se pak bude řešit vše potřebné. Každý zájemce by si měl rozmyslet, za jakých podmínek pojede:
Jedu i když si budu hradit letenku?Jedu i když si budu hradit ubytování?Jedu i když budu muset projít testem na covid?
ANO/NEANO/NEANO/NE
Nic dalšího zatím nevíme, naše zkušenosti z roku 2018 jsou však skvělé a přečíst si o tom můžete v této reportáži.


Pravidla

Soutěžní pravidla hry Ordo - hrubý překlad pravidel z angličtiny a ruštiny, se spoustou nejasností, které snad brzy doplníme na základě zkušeností z turnaje.

Související instruktážní videa v angličtině a ruštině

Použitá terminologie:

 • Alčik – beranní kůstka
 • Tompoy – kraví kůstka
 • Khan – mince v hodnotě 1 cent
 • Strike – hod
 • Knock out – vyrazit (alčik) za hranici (kruhu)
 • Click – dotek kůstek, (nebo-li tompoy stále držíme v ruce a vyrážíme jím alčiky)

Tým se skládá z 8 hráčů a jednoho trenéra (regulace pro rok 2018, v roce 2016 to bylo definováno jako 7 hráčů + náhradník + trenér). Hra začíná losováním. Kapitán každého týmu vybere jeden alčik. Rozhodčí oba alčiky vyhodí nad hlavu. Hru pak zahájí družstvo, jehož alčik dopadne na jednu z oválných stran (viz foto).

Hra trvá 2 hodiny. Týmy se na začátku hry pozdraví. Za každého hráče je do hry vloženo 5 alčiků. Každý hráč má právo na 3 hody. Pokud se hráči povede vyrazit alčik, pokračuje v házení, dokud se mu vyrážení daří. Během hry by měl hráč řádně stát na linii kruhu, v každém případě by špička nohy měla směřovat do centra kruhu. Musí pokračovat s tompoyem, který vhodil do kruhu. Pokud by během svého hodu porušil toto pravidlo a vzal si jiný tompoy, na základě rozhodnutí rozhodčího opouští hru. Pokud během hry hráči jednoho týmu vyrazí všechny alčiky a minci, je řada na druhém družstvu. Pokud i druhé družstvo vyřadí všechny alčiky a minci, hra končí remízou a hraje se znovu. Pokud se mu to nepodaří, končí se ve stavu „malak“. (Bodování si radši necháme vysvětlit…)

Poznámky z tréninku v Pardubicích: Palec na plošší straně. Musíme se naučit házet tak, že se kost roztočí. Má to pak zřejmě větší sílu, alčiky se pak dostanou blíže k čáře a bude snazší je vyrazit.

U dalších částí ponechávám současně původní anglickou a ruskou verzi.

Techniky hry:

Atuu (name of the method) – “ura atmay” (a strike made out of a circle); “baychertmek atuu”(strike like baya, one of the striking types); “kynkay atuu” (striking sideways); “boorgo alyp atuu” (strike from the chest); “toorumak tooruu” (strike from the rear).

Атуу (названия приемов в игре ордо) – «ура атмай» (удар, проводящийся из-за круга); «байчертмек атуу» (бить как бая, разновидность удара); «кыңкай атуу» (удар вкось); «боорго алып атуу» (удар от груди); «тоорумак тооруу» (удар с тыла).

Přehled metod…

“Ura atmay” – for the strike with the alchik player steps the line with his toe in direction of the center of a circle. If alchik knocked out without this rule, then alchik stays in the center and doesn’t go into the general treasury.

«Ура атмай» - для удара альчиком игрок наступает на линию круга носком в направлении центра круга. Если альчик выбит без этого правила, альчик остается в центре и не идет в общую казну.

Ura atmay - K hodu se hráč postaví na linii kruhu, špička nohy směřuje do centra kruhu. Pokud je alčik vyřažen bez tohoto pravidla, pak alčik zůstává v centru a nepřesouvá se do pokladnice.

“Baychertmek atuu” – this method used for striking from the top, in order to hit the center, when alchik is at 1-1,5 meter distance from the line. At this strike a player also need to turn his toe to the center.

«Байчертмек атуу» - этот прием используется для нанесения удара сверху для того, чтобы попасть в круг, когда альчик находится на расстоянии 1-1,5 метра от линии. При «байчертмек атуу» также нужно вставать носком в направлении центра.

Baychertmek atuu - Tato metoda se používá k úderu z vrchu, aby se (tompoy?) dostal do středu, když je alchik vzdálený 1-1,5 m od čáry. Při tomto úderu musí hráč také otočit špičku nohy do středu.

“Kynkay atuu” – this technique used when a player knocks out the alchiks lying near, wherein toe must be directed to the centre.

«Кыңкай атуу» – этот прием игрок использует, когда выбивает альчики, лежащие рядом, носок при этом тоже должен быть в направлении центра.

Kynkay atuu - Tato metoda se také používá, pokud hráč vyráží blízko ležící alčik. Špička opět musí směřovat do středu.

’”Tooruu” – strike from the rear. “tooruu” technique has complicated and simple types.

«Тооруу» - удар с тыла. Прием «тооруу» имеет сложный и простой виды.

Tooruu - Hod zezadu. Má jednoduchou a složitou variantu.

Simple “tooruu” – at this technique heel of the left foot must be on the line, right foot stays back, left hand moves back, strike performed bowing, and, if at that time alchik goes through the inner lchiks, tompoy goes out of the line wherein heel was taken from the line, or tompoy touched the leg of a player, and also, if a player picked up a tompoy without lowering his arm and leg, then strike is not counted. If a player after “tooruu” strike couldn’t hit the circle, then he must move one step left or right from the striking place and commit a strike to the far alchik. There must be striking that player who was knocking down the alchiks.

Простой «тооруу» – при таком приеме пятка левой ноги должна быть на линии, правая нога находится сзади, левая рука отводится назад, удар совершается наклонившись, и, если в это время альчик проходит сквозь внутренние альчики, томпой выходит за линию круга и при этом пятка была оторвана от линии, или томпой задел ногу игрока, а также, если игрок, не опустив руку и ногу, поднял томпой, удар не засчитывается. Если игрок после удара «тооруу» не смог попасть в круг, то он должен с места удара сдвинуться на шаг вправо или влево и совершить удар в дальний альчик. Выбивать должен игрок, выбивавший альчики.

Jednoduché tooruu - Při této technice pata levé nohy musí být na čáře, pravá noha zústává vzadu, Levá ruka se pohybuje dozadu, při hodu se hráč ohne, a pokud přitom alčik proletí mezi dvěma jinými alčiky, nebo pokud tompoy vyletí mimo hranici, pata se zvedne z čáry, nebo se tompoy dotkne hráče, nebo hráč zvedl tompoy, aniž by snížil/pokrčil ruku a nohu pak se hod nepočítá. Pokud se hráč po tooruu hodu nemůže dostat do kruhu, pak se posune o krok a hází směrem na nejvzdálenější alčik. Hází hráč, který vyrazil alčiky.

Complicated “tooruu”. Complying rules of the simple tooruu, with the help of tompoy a player need to direct into the alchiks’ side in the circle. If tompoy stays in the circle, then he has right to click, if not, he can continue until he missed.

Сложный тооруу. Соблюдая правила простого тооруу, нужно томпой направить в сторону альчиков в кругу. Если томпой остается внутри круга, то он имеет право на щелчок, если не остается, можно бить пока не ошибется.

Složité tooruu. Při dodržení pravidel jednoduchého tooruu je potřeba tompoy namířit na stranu, kde jsou alčiky. Pokud tompoy zůstane v kruhu, má hráč právo na klik, pokud tompoy v kruhu nezůstane, hází, dokud nemine.

“Boorgo alyp atuu” (strike from the chest) – method has simple and complicated types.

«Боорго алып атуу» (удар от груди) - прием имеет простой и сложный виды.

Boorgo alyp atuu – hod od hrudníku - metoda má opět jednoduchou a složitou variantu.

Simple type – in this technique a player knocking out the alchiks puts his left foot properly on the line, left arm press to his chest and knocks out the alchiks nearby the line, here it won’t be a mistake if tompoy goes out of the line.

Простой вид - при этом приеме игрок, выбивавший альчики, правильно ставит левую ногу на линию, левую руку прижимает к груди и выбивает альчики близлежащие к линии круга, здесь ошибкой не будет считаться, если томпой выйдет за линию круга.

Hod od hrudníku, jednoduchá varianta – hráč vyrážejí alčiky dá chodidlo na čáru, levou ruku si dá na hrudník a pravou vyráží alčiky blízko čáry. Tady není chybou, pokud tompoy překročí čáru.

Complicated type – tompoy must be directed into the alchiks in the circle and a player must knock out alchiks out of the line. Knocked out alchik must go out from the near line, he must go through the alchiks inside of a circle.

Сложный вид - томпой должен быть направлен в альчики в круге, и игрок должен выбить альчик за линию круга. Выбитый альчик должен выйти с ближней линии круга, он должен проходить через альчики внутри круга.

Složitý typ – tompoy musí být nasměrován k alčikům v kruhu a hráč musí vyrazit alčik za čáru. Vyražený alčik musí vyjít z blízké čáry a musí jít skrz alčiky uvnitř kruhu.

Strikes “chertuu” – “clicking”.

Удары «чертүү» - «щелчком».

Klikání

“Birden chertuu” – click by one, “karmap chertuu” – hold and click, “suro chertuu” – click by gathering, “koe berip chertuu” – click loosing, “top chertuu” – click of a group and “khan chertuu” – click of a khan, “sabap chertuu” – click by whipping.

«Бирден чертүү» - щелчок по одной, «кармап чертүү» - щелчок придерживая, «сүрө чертүү» - щелчок собирая, «кое берип чертүү» - щелчок отпустив, «топ чертүү» - щелчок группы и «хан чертүү» - щелчок хана, «сабап чертүү» - щелчок хлестком.

Birden chertuu – klikání po jednom, drž a klikni, klikání seskupením, …

“Birden chertuu” – when a player hit the circle, he can apply click strikes, at this strike left leg must be parallel to the line, connecting two extreme alchiks, other leg mustn’t cross the line. After this, moving or not moving a knee, player must by clicking strike one alchik, stand and again strike another alchik. If this technique repeated several times, then it is called “birden chertuu”.

«Бирден чертүү» - когда игрок попадает в круг, он может применять удары щелчком, при таком ударе левая нога должна быть параллельна линии, соединяющей два крайних альчика, другая нога также не должна переходить эту линию. После этого, передвигая или не передвигая колено, игрок должен щелчком ударить по одному альчику, встать и обратно ударить по другому альчику. Если такой прием повторяется несколько раз, то это называется «бирден чертүү».

Když hráč vstoupí do kruhu, může použít místo hodu kliknutí, a v tom případě by měla být levá noha rovnoběžná s čárou spojující dva nejvzdálenější alčiky, druhá noha by také neměla překračovat tuto čáru. Podle toho, jestli pohybuje nebo nepohybuje kolenem, měl by hráč kliknout do jednoho alchiku, a pak vstát a vrátit se a udeřit do jiného alchiku. Pokud se taková metoda opakuje několikrát, pak se to nazývá birden chertuu.

“Karmap chertuu” – a player enter the circle, knocks out by clicking one alchik, sits and knocks out one more alchik. At this time tompoy mustn’t lay separately (“ara bök”). After this a player must knock out alchik, lying aside, wherein holding topmpoy vertically or horizontally, third alchik knocks out by click too. At the strike “karmap chertuu” at least three alchiks must be knocked out.

«Кармап чертүү» - игрок заходит в круг, выбивает щелчком один альчик, садится и выбивает щелчком еще один альчик. В это время томпой не должен ложиться отдельно («ара бөк»). После этого игрок должен выбить альчик, лежащий в стороне, при этом держа томпой вертикально или горизонтально, третий альчик тоже выбивается щелчком. При ударе «кармап чертүү» должно выбиваться не менее трех альчиков.

Karmap chertuu – hráč vejde do kruhu, vyrazí kliknutím jeden alčik, sedne si a vyrazí druhý alčik. V této chvíli tompoy nesmí ležet zvlášť („ara bok“). Potom hráč musí vyrazit alčik ležící po straně, přitom drží tompoy vertikálně nebo horizontálně a třetí alčik vyráží také kliknutím. Při karmap chertuu musí být vyraženy alespoň tři alčiky. (pozn. – zvlášť znamená nejspíš dál než 40cm od nejbližšího alčiku)

“Suro chertuu” (“jamap chertuu”) – at this strike a player hit the circle knocks out alchiks one by one in such a way that they need to be grouped. At this click tompoy mustn’t get off the ground, hand mustn’t touch the ground, and, if click was not straight but sideways, strike is not counted.

«Сүрө чертүү» («жамап чертүү») - при таком ударе игрок, попавший в круг, выбивает рассыпанные по одному альчики так, чтобы они сгруппировались. При таком щелчке томпой не должен отрываться от земли, рука не должна касаться земли, и, если щелчок получился не прямо вперед, а вкось, удар не засчитывается.

Suro chertuu – při tomto hodu hráč v kruhu vyráží alčiky po jednom tak, že se seskupí. Při takovémto klikání tompoy nesmí opustit zem, ruka se nesmí dotknout země a hod se nepočítá, pokud nebyl proveden rovně, ale ze strany.

“Koe berip chertuu”. This technique used when tompoy is appeared near the separate lying alchik, in this case a player knocks out this alchik to the side of majority of alchiks, at this alchik must be knocked out of the circle, and tompoy must attach to other alchiks. This method may be applied several times, but provided that one alchik must be knocked out of the circle and tompoy atach one alchik in the circle. While performing all types of clicking, first player need to raise his knee and then his foot.

«Коё берип чертүү». Этот прием используется, когда томпой оказался рядом с отдельно лежащим альчиком, в этом случае этот альчик выбивают в сторону большинства альчиков, при этом альчик должен быть выбит из круга, а томпой должен привязаться к другим альчикам. Этот прием можно использовать несколько раз, но при условии, что один альчик должен выбиваться из круга, а томпой привязаться к одному из альчиков в круге. При выполнении всех видов удара щелчком, нужно сначала поднять колено, а затем двигать стопу.

Koe berip chertuu – Tato technika se používá, pokud je tompoy blízko zvlášť ležícího alčiku. V tomto případě hráč vyráží alčik směrem k většině alčiků, vyrážený alčik musí opustit kruh a tompoy musí přistát někde blízko dalšího alčiku. Toto lze několikrát opakovat, před dalším kliknutím se ale hráč musí postavit – musí zvednout koleno a pak nohu.

“Top chertuu” (“top uruu”). A player can enter the circle, strike one alchik, stand, and then can strike the group of alchiks. Alchiks are considered a group if more than 5 alchiks lay close to each other in the middle of the circle. At the strike to group, strike with tompoy performed without moving a knee. If while striking alchik touched a player, tompoy was got off the ground or knee and feet were moved, strike is not counted.

«Топ чертүү» («топ уруу»). Игрок может войти в круг, ударить по одному альчику, встать, а татем может бить в группу альчиков. Группой считаются альчики, если в центре расположены близко друг к другу более пяти альчиков. При ударе в группу, удар томпоем совершается, не передвигая колено. Если при ударе альчик задел игрока, томпой был оторван от земли или передвинулось колено или стопа, удар не засчитывается.

Top chertuu – Hráč může vejít do kruhu, vyrazit jeden alčik, vstát, a pak vyrážet skupinu alčiků. Několik alčiků je považováno za skupinu, pokud více než 5 alčiků leží blízko sebe ve středu kruhu. Při vyrážení skupiny se nesmí pohnout koleno. Pokud se vyrážený alčik dotkne hráče, tompoy se odpoutá od země nebo se pohne koleno nebo stopa, hod se nepočítá.

“Khan chertuu”. It is allowed to strike khan during the game. At the strike to khan knee doesn’t move too. When there are only five alchiks left in the ordo and knocking out of the khan starts, first starts the representative of the playing team. Players knocking out the khan can change. Team who has knocked out the khan takes together with the khan three alchiks, other team takes two alchiks, and team token the khan starts new round. It is obligatory for khan to be knocked out from the center.

«Хан чертүү». В хана можно бить и во время игры. При ударе в хана, колено также не передвигается. Когда в ордо остается пять альчиков и начинается выбивание хана, первым начинает представитель играющей команды. Игроки, выбивающие хана, могут меняться. Команда, выбившая хана, забирает вместе с ханом три альчика, другая команда забирает два альчика, и, если есть еще время, пересчитывают альчики, и команда, забравшая хана, первой начинает игру. Хан обязательно выбивается с центра.

Khan chertuu – Je dovoleno vyrážet v průběhu hry i minci. Opět se nesmí pohnout koleno. Pokud zbývá jen 5 alčiků a tedy začíná možnost vyrážení mince, začíná zástupce týmu, který byl v tu chvíli na tahu. Hráči vyrážející minci se mohou střídat. Tým, který vyrazí minci, si pak vezme tři alčiky, soupeř dva alčiky a je-li ještě čas, tým co vyrazil minci začíná nové kolo. Mince se povinně vyráží ze středu.

“Sabap chertuu” – whipping click. A player can use this technique when alchiks are closely placed. He can strike at the distance of one hand, wherein it is permitted to move his knee, but it is necessary to knock out at least three alchiks.

«Сабап чертүү» - щелчок хлестком. Игрок может использовать этот прием, когда альчики густо расположены. Он может бить на расстоянии руки, при этом можно передвигать колено, но необходимо выбить не менее трех альчиков.

Sabap chertuu – používá se, pokud jsou alčiky blízko sebe. Hráč může provést kliknutí ze vzdálenosti ruky, je možné pohnout kolenem, ale je nutné vyrazit aspoň tři alčiky současně.

At all the clicking methods necessary thing is to sit right, hand shouldn’t touch the ground, tompoy shouldn’t get off the ground, knee shouldn’t cross the line which connects two far alchiks, between the feet and the knee of bent leg there shouldn’t left alchiks.

Во всех приемах щелчков нужно правильно садиться, рука не должна касаться земли, томпой не должен отрываться от земли, колено не должно переходить линию, соединяющую два крайних альчика, между стопой ноги и коленом согнутой ноги не должны оставаться альчики.

Ve všech klikacích metodách je nutné sedět správně, ruka se nesmí dotýkat země, tompoy by se neměl zvednout ze země, koleno by nemělo překročit pomyslnou čáru spojující dva nejvzdálenější alčiky, mezi chodidlem a kolenem by neměly být žádné alčiky.

“Ichke tushuu”. Using the strikes like “bay chertmek”, “tooruu”, “kadamyk kadoo” there is chance to get into the circle. Tompoy, when it reachs the circle, should attach to one of the alchiks or khan, distance between them must be 40 cm. while a player being inside the circle wont the judge to measure, the distance won’t be measured. Distance between tompoy and alchik measures, and, if a player can reach, alchik can be knocked out. When a player enters the circle, there should be nobody inside the circle except him and the judge. Captain of the team can enter only with the permission of the judge.

«Ичке түшүү». Используя удары «бай чертмек», «тооруу», «кадамык кадоо» можно попасть в круг. Томпой, когда попадает в круг, должен привязаться к одной из альчиков или хану, между ними должно быть расстояние 40 см. Пока игрок, находящийся внутри круга, не попросит судью измерить, расстояние не измеряется. Измеряется расстояние от томпоя до альчика, и, если игрок достает, то можно выбивать. Когда игрок входит в круг, в круге кроме него и судьи никого не должно быть. Капитан команды может войти только с разрешения судьи.

Ichke tushuu – při použí hodu typu bay chertmek, tooruu, kadamyk kadoo je možné se dostat do kruhu. Tompoy, který dopadne do kruhu, by měl napadat nějaký alčik případně minci, tj. být ve vzdálenosti max. 40cm. Pokud hráč nechce, aby se měřilo, tak se neměří. Pokud se měří a vzdálenost je v pořádku a hráč dosáhne, může alčik vyrazit. Pokud hráč vejde v kruh, nesmí tam být nikdo další, jen hráč a rozhodčí. Se souhlasem rozhodčího tam může případně ještě kapitán týmu.

“Kadamyk kadoo” – strike to near alchik. “kadamyk kadoo” technique applied when a player is inside the circle. Alchiks being close to the circle line is considered to be “kadamyk”. The distance between alchik and “kadamyk” and leg on the line must be so, that a player could twist with his tompoy. Alchik necessarily must be knocked out through the line. Tompoy together with the alchik can be directed into two sides of a line. If tompoy and alchik directed into one side, game is not counted. While knocking out close strikes can be applied – “kadamyk kadoo”, but toorumak “strike from a rear” is forbidden.

«Кадамык кадоо» - удар близкого альчика. Прием «кадамык кадоо» применяется, когда игрок находится внутри круга. Альчики, находящиеся возле линии круга, считаются «кадамык». Расстояние между альчиком «кадамык» и ноги на линии должно быть таким, чтобы мог вращаться томпой. Альчик обязательно должен выбиваться через линию. Томпой вместе с альчиком могут направляться в две стороны линии. Если томпой и альчик направлены в одну сторону линии, игра не засчитывается. Во время выбивания можно использовать удар вблизи – «кадамык кадоо», но тоорумак «удар с тыла» делать запрещается.

adamyk kadoo – hod blízko alčiku. Technika Kadamyk kadoo se aplikuje pokud je hráč uvnitř v kruhu. Alčik nacházející se v těsné blízkosti čáry se nazve kadamyk. Vzdálenost mezi alčikem a kadamykem a nohou na čáře musí být taková, aby tam hráč mohl otočit tompoyem. Alčik musí být vyražen přes čáru. Tompoy společně s alčikem musí být směrováni na dvě strany čáry. Skončí-li na jedné straně, hra se nepočítá. Také není možné použít vyrážení zezadu.

“Ara bök” – the distance between tompoy and alchik is more than 40 cm. Situation, when tompoy is far from the alchiks is called “ara bök”. If the distance is not coincide, strike is not allowed, if it is, it is possible to continue the game. The distance is measured by a judge with the consent of a player being in the circle.

«Ара бөк» - расстояние между томпоем и альчиком более 40 см. Положение, когда томпой располагается вдали от альчиков называется «ара бөк». Если расстояние не соответствует, удар запрещается, если соответствует, можно продолжать игру. Расстояние измеряет судья с согласия игрока, находящегося в кругу.

Ara bök – vzdálenost mezi tompoyem a alčikem je víc než 40 cm. Situace, kdy tompoy je daleko od alčiků se nazývá Ara bök. Pokud je vzdálenost větší, hod není povolen, pokud vzdálenost je menší (než 40 cm), je možno pokračovat. Měří rozhodčí se souhlasem hráče v kruhu.

VI. Forbidden actions, loss of the right for a strike.

A player is forbidden to step twice the circle line while knocking out the alchik.

Игроку запрещается при выбивании очередного альчика два раза наступать на линию круга.

Je zakázáno stoupnout na čáru dvakrát během vyrážení jednoho alčiku.

While playing it is forbidden to shift tompoy from one hand to another or make touch two hands.

Во время игры запрещается перекладывать томпой из одной руки в другую или касаться одной рукой другую.

Je zakázáno si během hry přemístit tompoy z ruky do ruky nebo se ho dotknout oběma rukama.

Forbidden to strike sideways not knocking out alchik.

Запрещается не выбив альчик, бить вкось.

Je zakázáno házet ze strany a nevyrazit alčik.

Forbidden to take tompoy, lying on a line, not steping the line or not entering the circle, to take tompoy which lies in the circle.

Запрещается брать томпой, лежащий на линии, не наступив на линию или, не войдя в круг, брать томпой, лежащий в кругу.

Je zakázáno sebrat tompoy ležící na čáře, aniž by hráč stoupl na čáru nebo vzít tompoy ležící uvnitř kruhu aniž by hráč vešel dovnitř kruhu.

Forbidden to take during the game separately lying (“ara bok”) tompoy, stretching an arm through the alchiks.

Запрещается во время игры брать отдельно лежащий («ара бөк») томпой, протянув руку через альчики.

Je zakázáno během hry vzít zvlášť ležící tompoy a natáhnout přitom ruku skrz ležící alčiky.

Forbidden to step onto tompoy, alchik, khan, which is lying in the circle.

Запрещается наступать на томпой, альчик, хана, лежащих в кругу.

Je zakázáno stoupat na herní pomůcky.

While entering the circle it is forbidden to move khan from his place, stretch a hand through the line, knock out through this line.

При входе в круг, запрещается двигать с места хана, протягивать руку через линию, выбивать через эту линию.

Při vstupu do kruhu je zakázáno posunout minci z jejího místa, natáhnout ruku skrz čáru nebo skrz tuto čáru něco vyrazit.

Forbidden to take tompoy leaning to the groung or tompoy.

Запрещается доставать томпой, опираясь на землю или томпой.

Je zakázáno vzít tompoy opřený o zem nebo o jiný tompoy.

A player loses his strike if a knocked out alchik, touches somebody from his teamand bounces back to the circle. If a knocked out alchik or tompoy will be stoped, strike is not lost.

Игрок теряет удар, если выбитый альчик, задев кого-нибудь из партнеров, отскочил обратно в круг. Если выбитый за линию круга альчик или томпой остановят, удар не теряется.

Hráč ztrácí hod, pokud vyražený alčik zasáhne hráče a odrazí se od něj zpět do kruhu. Zůstane-li po odražení od hráče stále za čárou, hráč hod neztrácí.

If while striking a partner steps on the line or enters inside the circle a striker loses his attempt.

Если при выбивании партнер наступил на линию круга или вошел в круг, игрок теряет удар.

Pokud kolega házícího hráče stoupne na čáru nebo do kruhu, házící hráč ztrácí hod.

Forbidden to give tompoy to the striking player for a members of opposite team.

Запрещается подавать томпой бьющему игроку кем-либо из других членов команды.

Je zakázáno, aby hráč, který hází, předal tompoy jinému členu týmu.

Khan won’t be considered as knocked out if while striking tompoy was released and together with khan appeared out of the line.

Хан не будет считаться выбитым, если во время удара томпой был отпущен и вместе с ханом оказался за линией круга.

Mince nebude považována za vyraženou v případě, že tompoy vyletí z ruky a skončí také za čárou.

Strike is lost if a striking player asks to measure the distance and it appears inappropriate.

Удар теряется, если бьющий игрок попросит замерить расстояние, и окажется несоответствие.

Hod je ztracen, jestliže hráč požádá o změření vzdálenosti a vzdálenost není vyhovující.

Forbidden to take a knocked out alchik without permission of a judge, which has bounced back into the circle after hitting something.

Запрещается брать без разрешения судьи выбитый альчик, который ударившись во что-то, обратно попал в круг.

Je zakázáno sebrat vyražený alčik bez dovolení rozhodčího, pokud se od něčeho odrazil a přistál zpět v kruhu.

Forbidden to raise tompoy being in the circle, not lowering left had (for the right handed) and right hand for the left handed.

Запрещается поднимать томпой, находящийся внутри круга, не опустив левую руку (правшам), а левшам - правую руку.

Je zakázáno zvednout tompoy z kruhu bez toho, aby pravák ohnul levou ruku (a levák pravou).

While knocking out a khan a player is forbidden to transpose his knee.

При выбивании хана игроку запрещается переставлять колено.

Pokud se vyráží mince, je zakázáno pohnout kolenem.

Strike is lost if while click strikes alchik touches a group or a far alchik.

Удар теряется, если при ударах щелчком альчик задевает группу или крайний альчик.

Hod je ztracen, pokud se při kliknutí alčik dotkne skupiny nebo vzdáleného alčiku.

Forbidden while whipping clicks (“sabap chertuu”) release tompoy from hand.

Запрещается при хлестких щелчках («сабап чертүү») выпускать томпой из рук.

Je zakázáno během kliknutí (sabap chertuu) pustit tompoy z ruky.

If a player didn’t knock out, but only with the edge of tompoy pushed alchik, then strike is lost.

Если игрок не выбил, а лишь краем томпоя толкнул альчик, тогда удар теряется.

Pokud hráč nic nevyrazil, ale pouze okrajem tompoye postrčil alčik, ztrácí hod.

Judge throws the coin higher his head in order to determine the starting team.

Судья для определения команды, которая будет начинать игру, бросает альчик выше головы.

Výběr týmu, který začne hru, probíhá tak, že rozhodčí hodí minci nad hlavu.

If during a game players of two teams will conflict, judges on the grounds will take different measures on regulating the situation. That is, judge has a right to give an admonition and also exclude players from game.

Если во время игры игроки двух команд будут между собой конфликтовать, судьи на площадках будут принимать различные меры по приведению ситуации к порядку. Таким образом, судья имеет право дать замечание, а также исключить игроков из игры.

V případě konfliktu mezi hráči má rozhodčí právo hráče vyloučit ze hry.

A player loses his strike if, being inside the circle, points to the alchik with his hand.

Игрок теряет удар, если, находясь в кругу, рукой показывает на альчик.

Hráč ztrácí hod, pokud v době, kdy je v kruhu, rukou ukáže na alčik.

During the game players of both teams must treat each other with respect: “aka, ake, bayke, ini, tuugan, ava, aksakal, sizing, bizin.”

Во время игры игроки двух команд должны относиться друг к другу с уважением: «ака, аке, байке, ини, тууган, ава, аксакал, сизиң, бизиң».

Během hry se hráči obou týmů k sobě chovají s respektem.

Strike won’t be counted if while striking one of the two knocked out alchiks will be left in the circle touching a player.

Удар не будет засчитываться, если при ударе одна из двух выбитых альчиков, задев игрока, остается в кругу.

Hod nebude počítán, pokud v průběhu hodu vystřelené alčiky se dotknout hráče a díky tomu zůstanou v kruhu. (tedy se odrazí od hráče zpět)

Strike won’t be counted if while striking a group of alchiks, alchik passed through the foot of a player or alchik which is left in the group touched the foot of a player.

Удар не будет засчитываться, если при ударе в группу альчиков, альчик прошел через стопу игрока, или альчик, оставшийся в группе, задел стопу игрока.

Hod nebude počítán, pokud, při hodu na skupinu některý alčik projde přes nohu hráče nebo alčik ze skupiny se dotkne nohy hráče.